ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
**เงื่อนไขการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอที

**เอกสารที่ต้องการใช้ประกอบการสมัครตัวแทนจำหน่าย

1. เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนร้านค้าพร้อมวัตถุประสงค์การจดทะเบียน
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน
4. กรณีจดทะเบียนผู้เสียภาษี ต้องขอ สำเนา ภพ.20 (ถ้ามี)
5. ลูกค้าต่างประเทศ เอกสารที่ต้องแนบมาคือ รูปถ่ายสถานประกอบการจริง

**เงื่อนไขการรักษาสถานะการเป็นตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่าย จะต้องสะสมยอดภายในระยะเวลา 6 เดือน ต้องมียอดซื้อสินค้าไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท
ถ้าลูกค้าไม่สามารถรักษายอดตามที่บริษัทกำหนดได้ ลูกค้าจะถูกปรับระดับลูกค้าเป็นขายปลีกซึ่งการปรับ
ระดับลูกค้าทางบริษัทจะปรับทุก 6 เดือน ของทุกปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทางโทรศัพท์ หมายเลข (02) 547-0000 กด 5
ทางแฟ็กซ์ หมายเลข (02) 547-0000 กด 89

ทาง E-mail

กรุงเทพ dealer_bkk@advice.co.th