ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

สั่งซื้อผ่าน online มีค่าขนส่งหรือไม่

โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่จัดส่งเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซื้อสินค้า 500 บาทขึ้นไปส่งฟรี ลูกค้าต่างจังหวัด ซื้อ 1000 บาทขึ้นไป ส่งฟรี หากไม่ถึงยอดที่กำหนดมีค่าขนส่ง 5 %
จากส่วนต่าง

ระยะเวลาจัดส่ง 1-3 วันทำการ (ยกเว้นลูกค้าไม่รับโทรศัพท์หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือ เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น น้ำท่วม เกิดประท้วง รวมถึงเทศกาลต่างๆ)

การจัดส่งสินค้าด่วนภายใน 2 ชั่วโมงจะมีค่าอัตราค่าบริการ 400 บาท และการส่งด่วนภายใน 3-5 ชั่วโมง ไม่มีค่าบริการ ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด