Bracket / Housing
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
ขาเหล็ก PeopleFu #FU022 (S) 4" (For Camera)

ขาตั้งกล้องวงจรปิด / โลหะ / 4"

85
1Y
ขาเหล็ก WATASHI#WBK008D (For Camera)

ขาตั้งกล้องวงจรปิด / โลหะ / 4"

50
1Y
ขาเหล็ก WATASHI#WAC013 (For Camera)

ขาตั้งกล้องวงจรปิด / โลหะ / 10"

90
1Y
ขาเหล็ก PeopleFu 8"#702B (W) (For Housing)

ขาตั้งกล้องวงจรปิด/กล่องหุ้มกล้อง / โลหะ / 8"

100
1Y
ขาเหล็ก WATASHI#WBK006 (For Housing)

ขาตั้งกล้องวงจรปิด/กล่องหุ้มกล้อง / โลหะ / 10"

120
1Y
ขาเหล็ก WATASHI#WBK007 (For Housing)

ขาตั้งกล้องวงจรปิด/กล่องหุ้มกล้อง / โลหะ / 12"

140
1Y
Housing WATASHI#WAC016

กล่องหุ้มกล้อง CCTV / 110 x 100 x 290 mm (ใช้ร่วมกับขา WBK006 / WBK007)

205
1Y
Housing WATASHI#WHS002

กล่องหุ้มกล้อง CCTV / 120 x 108 x 410 mm (ใช้ร่วมกับขา WBK006 / WBK007)

390
1Y
Housing WATASHI#WHS003

กล่องหุ้มกล้อง CCTV / 142 x 115 x 390 mm (ใช้ร่วมกับขา WBK006 / WBK007)

450
1Y
ขาเหล็ก PeopleFu DS1618ZJ (For Speed Dome)

ขาตั้งกล้องวงจรปิด / โลหะ * For Spee Dome

550
1Y