BATTERY for UPS
ชื่อสินค้า
รายละเอียด
ราคา ประกัน
Battery 5.5Ah 12V Matrix

12 V. 5.5 Ah / 7x9x10 cm. / หัว F1 (เล็ก) * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่

410
1Y
Battery 5.4Ah 12V ETECH

12V. 5.4 Ah / 7x9x10 cm.

440
1Y
Battery 5.5Ah 12V 'SYSTEM' 'By CKT'

440
1Y
Battery 5.5Ah 12V ACCU 'By CKT'

12V. 5.5Ah / 7x9x10 cm. * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่

440
1Y
Battery 6Ah 12V Matrix

12 V. 6 Ah / 7x9x10 cm. / หัว F1 (เล็ก) * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่

420
1Y
Battery 7Ah 12V MHB 'By CKT'

12V. 7.0Ah / 6.5x15x9.5 cm. * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่

450
1Y
Battery 7Ah 12V ETECH

12V. 7.0Ah / 6.5x15x9.5 cm.

470
1Y
Battery 7Ah 12V 'SYSTEM' 'By CKT'

470
1Y
Battery 7Ah 12V SYNDOME

12V. 7.0Ah / 6.5x15x9.5 cm. * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่

630
1Y
Battery 7.2Ah 12V ETECH

12 V. 7.2 Ah / 15x6x9.5 cm.

480
1Y
Battery 7.2Ah 12V 'SYSTEM' 'By CKT'

480
1Y
Battery 7.2Ah 12V ACCU 'By CKT'

12V. 7.2Ah / 6.5x15x9.5 cm. * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่

530
1Y
Battery 7.2Ah 12V CSB APC GP1272

12V. 7.2Ah / 6.5x15x9.5 cm.

870
2Y
Battery 7.8Ah 12V Matrix

12 V. 7.8 Ah / 15x6.5x9.5 cm. / หัว F1 (เล็ก) * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่

480
1Y
Battery 7.8Ah 12V ETECH

12V. 7.8Ah / 6.5x15x9.5 cm.

490
1Y
Battery 7.8Ah 12V 'SYSTEM' 'By CKT'

490
1Y
Battery 8Ah 12V Matrix

12 V. 8 Ah / 15x6.5x9.5 cm. * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่

470
1Y
Battery 9Ah 12V Matrix

12 V. 9.0 Ah / เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่

540
1Y
Battery 9Ah 12V ETECH

12V. 9.0Ah / 6.5x15x9.5 cm.

660
1Y
Battery 9Ah 12V 'SYSTEM' 'By CKT'

660
1Y
Battery 9Ah 12V SYNDOME

12V. 9.0Ah / 6.5x15x9.5 cm. * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่

770
1Y