Interactive Board
Interactive Board Siamtech EL-85 (By Order)

Interactive Board Siamtech EL-85 (By Order)

กระดานอัจฉริยะ รุ่น EL85 รองรับความละเอียด 12800 x 9600 * ไม่รวมเครื่องฉาย
By Order
ราคา 45,500 บาท

Interactive Board Siamtech EL-90 (By Order)

By Order
ราคา 59,500 บาท
Interactive LED Touch Screen Razr P-65D (By Order)

Interactive LED Touch Screen Razr P-65D (By Order)

กระดานอัจฉริยะ รุ่น P-65D รองรับความละเอียด 1920 x 1080 / 65”
By Order
ราคา 157,000 บาท
Interactive LED Touch Screen Razr P-75U (By Order)

Interactive LED Touch Screen Razr P-75U (By Order)

กระดานอัจฉริยะ รุ่น P-75D รองรับความละเอียด 1920 x 1080 / 75”
By Order
ราคา 263,000 บาท
Interactive LED Touch Screen Razr P-80U (By Order)

Interactive LED Touch Screen Razr P-80U (By Order)

กระดานอัจฉริยะ รุ่น P-80D รองรับความละเอียด 1920 x 1080 / 80”
By Order
ราคา 380,000 บาท
Interactive LED Touch Screen Razr i-105x (By Order)

Interactive LED Touch Screen Razr i-105x (By Order)

กระดานอัจฉริยะ รุ่น i-105x รองรับความละเอียด 1280 x 1024 * ไม่รวมเครื่องฉาย
By Order
ราคา 125,000 บาท