BATTERY for UPS
Battery 5.4Ah 12V ETECH

Battery 5.4Ah 12V ETECH

12V. 5.4 Ah / 7x9x10 cm.
ราคา 430 บาท
Battery 5.5Ah 12V Matrix

Battery 5.5Ah 12V Matrix

12 V. 5.5 Ah / 7x9x10 cm. / หัว F1 (เล็ก) * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่
ราคา 410 บาท
Battery 5.5Ah 12V ACCU 'By CKT'

Battery 5.5Ah 12V ACCU 'By CKT'

12V. 5.5Ah / 7x9x10 cm. * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่
ราคา 440 บาท
Battery 7Ah 12V MHB 'By CKT'

Battery 7Ah 12V MHB 'By CKT'

12V. 7.0Ah / 6.5x15x9.5 cm. * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่
ราคา 450 บาท
Battery 7Ah 12V SYNDOME

Battery 7Ah 12V SYNDOME

12V. 7.0Ah / 6.5x15x9.5 cm. * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่
ราคา 630 บาท
Battery 7Ah 12V ETECH

Battery 7Ah 12V ETECH

12V. 7.0Ah / 6.5x15x9.5 cm.
ราคา 490 บาท
Battery 7.2Ah 12V ETECH

Battery 7.2Ah 12V ETECH

12 V. 7.2 Ah / 15x6x9.5 cm.
ราคา 500 บาท
Battery 7.2Ah 12V ACCU 'By CKT'

Battery 7.2Ah 12V ACCU 'By CKT'

12V. 7.2Ah / 6.5x15x9.5 cm. * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่
ราคา 530 บาท
Battery 7.2Ah 12V CSB APC GP1272

Battery 7.2Ah 12V CSB APC GP1272

12V. 7.2Ah / 6.5x15x9.5 cm.
ราคา 870 บาท
Battery 7.8Ah 12V Matrix

Battery 7.8Ah 12V Matrix

12 V. 7.8 Ah / 15x6.5x9.5 cm. / หัว F1 (เล็ก) * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่
ราคา 480 บาท
Battery 7.8Ah 12V ETECH

Battery 7.8Ah 12V ETECH

12V. 7.8Ah / 6.5x15x9.5 cm.
ราคา 500 บาท
Battery 8Ah 12V Matrix

Battery 8Ah 12V Matrix

12 V. 8 Ah / 15x6.5x9.5 cm. * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่
ราคา 470 บาท
Battery 9Ah 12V Matrix

Battery 9Ah 12V Matrix

12 V. 9.0 Ah / เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่
ราคา 540 บาท
Battery 9Ah 12V ETECH

Battery 9Ah 12V ETECH

12V. 9.0Ah / 6.5x15x9.5 cm.
ราคา 670 บาท
Battery 9Ah 12V SYNDOME

Battery 9Ah 12V SYNDOME

12V. 9.0Ah / 6.5x15x9.5 cm. * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่
ราคา 770 บาท
Battery 12Ah, 12V Matrix

Battery 12Ah, 12V Matrix

12V. 12 Ah / 15x9.7x9.5 cm. * เสียภายใน 6 เดือนเปลี่ยนตัวใหม่
ราคา 650 บาท