ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

การจัดส่งสินค้า: ส่งด่วนภายใน 3 ชั่วโมง

ส่งด่วน 3 ชั่วโมง นับจากเวลาได้รับ SMS
จังหวัด เขต/อำเภอ
กรุงเทพฯ ทุกเขต
นนทบุรี ทุกอำเภอ
ปทุมธานี ทุกอำเภอ
สมุทรปราการ เฉพาะ อ.เมืองสมุทรปราการ, อ.พระประแดง, อ.บางพลี
พระนครศรีอยุธยา เฉพาะ อ.บางไทร, อ.เมือง, อ.ลาดบัวหลวง, อ.บางปะอิน, อ.วังน้อย
สมุทรสาคร เฉพาะ อ.เมืองสมุทรสาคร, อ.กระทุ่มแบน
นครปฐม เฉพาะ อ.เมืองนครปฐม, อ.นครชัยศรี, อ.พุทธมณฑล, อ.สามพราน
ราชบุรี เฉพาะ อ.บ้านโป่ง (09.00-17.00 น.)
สุพรรณบุรี เฉพาะ อ.สองพี่น้อง (09.00-17.00 น.)
สมุทรสงคราม เฉพาะ อ.บางคนที (09.00-17.00 น.)
ฉะเชิงเทรา เฉพาะ อ.บางน้ำเปรี้ยว (09.00-17.00 น.)
สระบุรี เฉพาะ อ.หนองแค (09.00-17.00 น.)
นครนายก เฉพาะ อ.องค์รักษ์ (09.00-17.00 น.)
กรณีชำระเงินหลัง 22.00 น. จะได้รับสินค้าในวันถัดไป
 • สินค้าหมวด Gaming Chair, Rack, Cable หมวด CCTV accessories, Air Conditioner, Nas, จอสกรีน หมวด Projector และสินค้า By Order ไม่สามารถเลือกรูปแบบการจัดส่ง "รับสินค้าภายใน 3 ชม."ได้ แต่ท่านยังสามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งอื่นได้
 • จอขนาด 27" ขึ้นไป และจอ Curve ไม่สามารถเลือกบริการส่งด่วนได้ แต่ลูกค้ายังสามารถเลือกรูปแบบจัดส่งอื่นได้
** บริษัท จะไม่ชดเชยเงิน 500 บาท อันเนื่องมาจาก
 • ลูกค้าไม่ได้เลือกรูปแบบการจัดส่ง เป็นแบบรับสินค้าวันนี้ภายใน 3 ชม.
 • ไม่มีการทำรายการสั่งซื้อ หรือแจ้งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาตามขั้นตอน,ระยะเวลา และเงื่อนการสั่งซื้อของบริษัทฯ
 • สินค้าในรายการคำสั่งซื้อที่ชำระเงินเข้ามาแล้วหมด ,สินค้าไม่เพียงพอ (เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งให้ทราบเพื่อเสนอเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงิน)
 • สาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่การจัดส่งหรือขนย้ายสินค้าจากบริษัทฯไปยังลูกค้า 
 • ลูกค้าเป็นผู้กระทำให้ล่าช้า  เช่น การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อในภายหลังการทำรายการเข้ามา  ทำให้ระบบการดำเนินงานภายในของบริษัทฯล่าช้ากว่ากำหนด  เป็นต้น
 • ไม่สามารถติดต่อผู้รับปลายทางได้เป็นระยะเวลาเกินกว่า 10นาทีเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางไม่เกินเวลาที่กำหนด
 • ผู้รับไม่สามารถรับสินค้าได้ หรือขอเลื่อนเวลาการรับสินค้าในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปถึงปลายทางภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ลูกค้าติดต่อขอรับค่าชดเชยภายหลัง 7 วัน นับจากวันที่เซ็นต์รับสินค้า
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ซื้อต่อ บริษัทฯยินดีจ่ายเงินชดเชยเป็นเงินจำนวน 5,555 บาท ภายใต้เงื่อนไข 3 ข้อดังต่อไปนี้
 • หากบริษัทฯจัดส่งช้าเกิน 3 ชั่วโมงติดต่อกันถึง 5 ครั้ง ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่เปิดบิลครั้งแรก หรือนับแต่วันที่ในบิลที่ได้เปิดหลังจากบิลใบที่ส่งช้าติดต่อกันครั้งที่ 5
 • เป็นการซื้อสินค้าของรหัสลูกค้าและที่อยู่เดียวกัน
 • ลูกค้าต้องติดต่อและส่งข้อมูลหรือเอกสารการขอรับเงินชดเชยให้ครบถ้วนภายใน 5 วัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ลงชื่อรับสินค้าที่ส่งช้าติดต่อกันครั้งที่ 5
  โดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน และไม่ว่ากรณีใดๆ หากขาดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดบริษัทฯจะไม่จ่ายเงินชดเชย บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการขอแก้ไขเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • สินค้าต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 20 kg/1 ใบเสร็จ
 • สินค้าต้องมีขนาด กว้าง*สูง*ยาว รวมกันไม่เกิน 150 cm และด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน 100 cm จึงทำการส่งด่วนภายในเวลาที่กำหนดได้ หากสินค้ามีขนาดหรือน้ำหนักเกิน จะไม่สามารถนำส่งได้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบก่อน และทำการจัดส่งสินค้าให้ภายในวัน รวมถึงไม่อยู่ในเงื่อนไขได้รับค่าชดเชยทุกกรณี
 • ไม่สามารถนำส่งสินค้าบนตึก/อาคารสูง ที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า หรือเนื่องจากเป็นช่วงเวลายามวิกาล
 • ไม่สามารถนำส่งสินค้าบนตึก/อาคารสูงที่ไม่มีลิฟท์กรณีชั้นที่ต้องการให้ส่งสินค้าสูงเกินกว่า 2 ชั้นขึ้นไป
 • ไม่สามารถนำส่งสินค้าบนตึก/อาคารสูง กรณีสินค้ามีน้ำหนักและขนาดใหญ่ ที่จำเป็นต้องใช้หลายคนแบกหรือไม่มีทางสำหรับนำรถขนส่งขึ้นไปส่งยังชั้นที่ผู้รับพักอาศัย
 • ไม่มีบริการยกสินค้าขึ้นไปส่งหรือบริการประกอบ ถอด แยก แกะ ตรวจสอบชิ้นส่วนสินค้าภายในกล่องพัสดุ ไปยังห้องพัก ทั้งในรูปแบบบ้านพัก คอนโด อพาร์ทเม้น แฟลต ห้องเช่าฯลฯ (ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อขนย้ายหรือถอด แยกประกอบเอง)